SocialErasmus to projekt międzynarodowy, zapoczątkowany w 2008 roku przez ESN Polska, zajmujący się promowaniem postawy społecznej wśród studentów uczestniczących w programie Erasmus+ poprzez angażowanie ich w akcje społeczne.

 

Jak to działa? Projekt SocialErasmus bazuje na wolontariacie, jego celem jest zarówno prowadzenie akcji charytatywnych, jak i integracja studentów zagranicznych ze lokalnymi społecznościami i środowiskiem akademickim danego kraju. Pomagamy obcokrajowcom poznać Polskie realia z wielu rozmaitych perspektyw, zrozumieć i dostrzec otaczające nas problemy społeczne, zawrzeć wiele niezwykłych, międzynarodowych znajomości i przyczynić się do znaczącej poprawy wewnątrz społeczeństwa. Każda akcja charytatywna pomaga otworzyć oczy na otaczające nas życie, a więc poprzez uczestniczenie w społecznych akcjach studenci dają doskonały przykład i motywację innym - nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Co samemu można zyskać? Przede wszystkim wyjątkową satysfakcję i poczucie przynależności do społeczności, bycia w niej kimś niezastąpionym. Projekt SocialErasmus stwarza ogromne możliwości rozwoju na tym polu - ogranicza nas tylko własna kreatywność! Będąc aktywnym uczestnikiem można poznać wielu studentów i nawiązać międzynarodowe, wieloletnie przyjaźnie. Umożliwiają to wszystkie projekty SocialErasmus, bazujące na współpracy i dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu.

Główne projekty:
1.Erasmus w szkołach
2.Międzynarodowy Święty Mikołaj
3.Las Erasmusa 
4.Hol Erasmusa
5.ESN Gift

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ENGLISH:

SocialErasmus is an international project, launched in 2008 by the ESN Poland, dealing with the promotion of social attitudes among students being the part of Erasmus+ by engaging them in social activities.

How does it work? SocialErasmus is based on voluntary activity, its purpose is to conduct both charity and the integration of foreign students with local communities and academic circles of the country. We help foreigners to see Polish reality from many different perspectives, understand and perceive the surrounding social issues, to meet friends from other countries, to contribute to a significant improvement within society. Each charity action helps to open eyes to the surrounding life, and so by participating in social actions students give an excellent example and motivation to others - not only in Poland but all over the world.

What we can get? First of all, the huge satisfaction and a sense of belonging to a community, being someone irreplaceable. The project SocialErasmus creates great opportunities for development in this field - only our own creativity restricts us! As an active participant you can meet many foreign students and make international, long-term friendships. This is done by all the projects of SocialErasmus, based on cooperation and the pursuit of a common goal.

The main projects of SocialErasmus are:

  1. Erasmus in Schools
  2. International Santa Claus
  3. Erasmus Forest
  4. Erasmus Hall
  5. ESN Gift