PRIME (Problems of Recognition In Making Erasmus) jest to projekt autorstwa Erasmus Student Network, ogólnoeuropejskiej organizacji studenckiej, którego celem było wykazanie istniejących przeszkód w mobilności studentów oraz zasugerowanie możliwych obszarów do usprawnień. Główną metodą pozyskania interesujących danych w dziedzinie wymian w ramach Programu LLP Erasmus były badania (ankiety) przeprowadzane wśród studentów oraz biur do spraw wymian zagranicznych na uniwersytetach w całej Europie.
W 2009 roku w pierwszej edycji projektu PRIME wzięło udział ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 krajów i prawie 2 400 studentówodbywających wymianę międzynarodową.
Druga edycja projektu, podobnie jak pierwsza, uzyskała patronat i wsparcie finansowe Komisji Europejskiej jako unikalny i kluczowy projekt o tej tematyce. Jej badania skupiły się na trzech poziomach: Narodowych Agencji, Szkół Wyższych i Studentów celem uzyskania szerszego i bardziej dokładnego przeglądu i identyfikacji źródeł problemów, najlepszych praktyk i sukcesów.
Głównym zakresem badania objęte były:

 • Dostarczanie studentom informacji o wymianie w ramach Programu LLP Erasmus;
 • Zastosowanie Europejskiego System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) na uniwersytetach europejskich;
 • Proces negocjacji i podpisywania "Learning Agreement";
 • Uznawalność wyników w nauce zdobytych za granicą, roli Learning Agreement w tym procesie oraz uczestniczących stron, wykazanie wspólnych problemów;
 • System oraz metody transferu ocen;
 • Możliwości przenoszenia stypendiów Programu Erasmus.

Zebrane dane po poddaniu analizie przez międzynarodowy zespół PRIME zostały opublikowane w formie raportu jesienią 2011.
Zostały również zorganizowane lokalne konferencje w krajach uczestniczących w projekcie o tematyce projektu PRIME, które były doskonałą okazją do szerszej analizy i dyskusji na temat wyników PRIME 2010/2011 oraz ogólnej tematyki rozpoznawalności wyników w nauce za granicą.
Cykl lokalnych konferencji zamknęła finalna konferencja PRIME 2010/2011, która odbyła się w Brukseli.

Więcej informacji pod adresem: prime.esn.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

PRIME (Problems of Recognition In Making Erasmus) is a project created by Erasmus Student Network, a pan-European students organisation,

whose purpose is to demonstrate the existing obstacles to the mobility of students and to suggest possible areas for improvement. The main method
for obtaining the data in the field of exchanges in the LLP Erasmus Programme is research (surveys) conducted among students and offices of the foreign
exchanges at universities throughout Europe.

In 2009, the first edition, the PRIME project was attended by over 100 higher education institutions from 24 countries and nearly 2 400 students 
on international exchange.

The second edition of the project, like the first, has received the patronage and financial support of the European Commission as a unique and key
project taking care of this subject. Research focused on three levels: National Agencies, Higher Education and Students to obtain a wider and more
thorough review to identify sources of problems, best practices and success.

The main scope of the research will cover:

 • Providing students with information about exchanges in the LLP Erasmus Programme;
 • The use of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) in European universities;
 • The process of negotiating and signing the "Learning Agreement";
 • Recognition of learning outcomes acquired abroad, the role of the Learning Agreement in this process and the parties involved, showing common problems;
 • System and methods of transferring evaluations;
 • Opportunities of transferring the Erasmus scholarship.

The collected data after being subjected to analysis by an international team of PRIME will be published in a report in autumn 2011.

It’s also foreseen to organize local conferences in the countries participating in the project of the PRIME, which will be an excellent opportunity for a broader
analysis and discussion on the results of PRIME 2010/2011 and the overall theme of the recognition of learning outcomes abroad.

The cycle of local conferences will be closed by the PRIME final conference 2010/2011, to be held in Brussels.

For more information, visit: prime.esn.org