Orientation Week to pierwszy tydzień pobytu studentów zagranicznych na naszej uczelni który ma na celu ich integrację oraz pomoc podczas stawiania pierwszych kroków na nowej uczelni. Przedsięwzięcie ma miejsce dwa razy w roku, przed rozpoczęciem semestru zimowego i letniego, kiedy to członkowie Erasmus Student Network wraz z nowo przybyłym Erasmusami uczestniczą w przygotowanych wcześniej wydarzeniach. Podczas Orientation Weeku studenci z zagranicy mają możliwość poznania naszej kultury i zwyczajów oraz wspólnie spędzenia wspaniałego czasu.

Tym razem Orientation Week odbył się w dniach 14.-17. lutego, na samym początku spotkaliśmy się wszyscy w Pubie Garaż, na karaoke. Podobno muzyka i śpiew to najlepszy sposób by przełamać pierwsze lody, więc tego wieczora wszyscy wspólnie śpiewali (lub próbowali śpiewać) największe międzynarodowe hity muzyczne.

Następnego dnia, po południu, rozpoczęła się zabawa ‘Campus Games’. Na podstawie gry w podchody stworzyliśmy dla Erasmusów grę terenową, podczas której mogli poznać kampus Politechniki Śląskiej. Lawirując pomiędzy budynkami, studenci identyfikowali swoje wydziały i zaznajamiali się z wszystkimi ważnymi miejscami w Gliwicach.

W czwartek, dzień rozpoczął się szybko, ponieważ rano Eramusi mieli spotkanie z przedstawicielami Biura Wymiany Akademickiej oraz Politechniki Śląskiej. Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne oraz administracyjne.

Po południu nastąpiła część bardziej nieoficjalna i sportowa. Na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Politechniki Śląskiej rozgrywaliśmy mecze Bubble Ball. Jest to gra w której zawodnicy wchodzą do dmuchanych piłek i próbują wbić przeciwnikowi piłkę do bramki. Jest to tylko teoria, bo najwięcej frajdy przynosiło zbijanie przeciwników z nóg.

Wieczorem, by jeszcze lepiej się poznać zorganizowano klub dyskusyjny w klubie Liquid. Tematem przewodnim były podróże. W tym czasie mogliśmy się dowiedzieć, jak inni studenci podróżują poświecie. Dowiedzieć się od siebie różnych ciekawostek o krajach, jak i o sposobach podróżowania.

W piątek odbyła się najbardziej imprezowa część Orientation Weeku- Pub Crawl. Jego celem jest zdobycie jak największej ilości punktów przez drużynę, chodząc po pubach i wykonując różne ciekawe zadania, na przykład zatańczyć kaczuchy lub makarenę, czy uchronić surowe jajko przed rozbiciem przez cały czas trwania zabawy. Na koniec wszyscy razem tanecznym krokiem weszliśmy do klubu Mardi Gras na słowiańskie after party.

Każdy Orientation Week jest niezapomnianym wydarzeniem, pełnym emocji, zabawy i zawierania nowych przyjaźni. Mamy nadzieję, że ten szalony tydzień jest tylko wspaniałym wstępem do przygody życia która czeka naszych Erasmusów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

Orientation Week is the first week of presence foreign students at our University aimed at their integration and help during their first steps on the new university. The project takes place twice a year, before the start of the winter semester and summer semester, when members of the Erasmus Student Network, along with the newly arrived Erasmus students participating in prepared earlier events. During Orientation Week international students have the opportunity to learn about our culture and customs and spend a wonderful time all together.

This time Orientation Week held from 14.-17. February. At the very beginning we all met in the Garage Pub, karaoke. Apparently the music and singing is the best way to break the ice, so that evening we all sang together (or tried to sing), the largest international musical hits.

The next day, in the afternoon, we started 'Campus Games'. On the basis of Polish game ‘Podchody’ we created  for Erasmus students the terrain game, where they had introduction to  the campus of Silesian University of Technology. Running between SUT buildings, students identify their departments and got acquainted with all important points in Gliwice.

On Thursday, the day started quickly, because in the morning Erasmus students had a meeting with representatives of the Mobility Office and the Silesian University of Technology. During the meeting they  discussed organizational and administrative matters.

The afternoon was more casual and sporty. At the Sport and Recreation Hall of Silesian University we played Bubble Ball. This is a game in which players enter the inflatable balls and try to knock the opponent's goal. This is only a theory, because the most fun brought thrashing opponents legs.

In the evening, to get better  to know each other we organized a discussion club in the Liquid club. The theme of this were ‘ journeys’. At that time, we were able to find out how other students are traveling. Learn from each other various interesting facts about countries, and about ways of traveling.

On Friday took place the most party part of Orientation Week- Pub Crawl. It goal is to get as many points for the team walking around the pubs and performing a variety of interesting tasks, such as dance or ‘Kaczuchy’or ‘ Makarena’, or to protect a raw egg against breakage for the whole duration of fun. At the end of Pub Crawl we entered all together the Mardi Gras club for Slavic after party.

Each Orientation Week is an unforgettable event full of excitement, fun and making new friends. We hope that this crazy week is just a great introduction to life adventure that awaits our Erasmus.