ESN SUT Gliwice to organizacja studencka non-profit działająca przy Politechnice Śląskiej. ESN SUT Gliwice należy do Erasmus
Student Network Polska i Erasmus Student Network AISBL. 

Cele ESN SUT Gliwice to:

 • Popularyzowanie studenckich wymian międzynarodowych, programów mobilności akademickiej a w szczególności programu Erasmus+
 • Integracja studentów Politechniki Śląskiej przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ oraz pozostałych programów mobilności akademickiej.
 • Promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno – ekonomicznych i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej
  wśród studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Śląskiej przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ oraz pozostałych
  programów mobilności akademickiej.
 • Reintegracja studentów powracających z wyjazdów zagranicznych.
 • Realizowanie projektów lokalnych oraz ogólnopolskich
 • Rozwój członków sekcji ESN SUT Gliwice
 • Rozwój idei wolontariatu

Sekcja ESN SUT Gliwice powstała, jeszcze wtedy jako organizacja Erasmus Gliwice w 2010 roku, a w szeregi Stowarzyszenia
ESN Polska wstąpiła w 2011 roku. Członkowie ESN SUT aktywnie uczestniczą w życiu Politechniki Śląskiej organizując
ogólnopolskie projekty wraz ze Stowarzyszeniem ESN Polska, o których możecie przeczytać w zakładce „PROJECTS”.

Za sprawą niezwykle aktywnego i prężnie działającego zespołu studentów z sekcji ESN SUT Gliwice z roku na rok przyjeżdża
coraz więcej studentów, którzy dzięki pozytywnym wrażeniom swoich przyjaciół, a naszych niegdysiejszych podopiecznych
postanawia zrealizować swoją wymianę akademicką w  Gliwicach na Politechnice Śląskiej. Wielu z nich powraca później
do Polski wielokrotnie dzięki miłym wspomnieniom oraz wielu przyjaciołom, na których mogą zawsze liczyć.

Wspieramy wszelkie działania mające na celu zwiększenie mobilności wśród polskich studentów. Tak jak pozostałe sekcje sieci
SN Polska prowadzimy dla studentów Politechniki akcje informacyjne dotyczące możliwości programu Erasmus+ i innych programów
mobilności studenckiej. ESN SUT Gliwice regularnie bierze udział w targach edukacyjnych oraz targach organizacji studenckich.
Więcej informacji można uzyskać pytając o aktualnego lokalnego Education Officer’a.

Jesteśmy najlepiej działającą organizacją na Politechnice Śląskiej o czym świadczy zdobycie „Zębatki 2014” , czyli nagrody uznania
środowiska akademickiego w kategorii najlepsza organizacja studencka.

_______________________________________________________________________________________________________________

ESN SUT Gliwice is an student non-profit organisation working by the Silesian University of Technology. ESN SUT Gliwice belongs to 
Erasmus Student Network Polska and Erasmus Student Network AISBL. 

Aims of ESN SUT Gliwice are as following :

 • Increasing the awareness of international student exchange programs, academic mobility programs and especially Erasmus+
 • Integration of the Silesian University of Technology incoming students taking part in an Erasmus+ program and other academic mobility programs 
 • Promoting the culture, historical legacy, socio-economic realities, and geographical values of Poland among the foreign students 
  studying on Silesian University of Technology on the Erasmus+ program and other academic mobility programs 
 • Reintegration of students returning from abroad
 • Realization of the local and national projects
 • Development of the ESN SUT Gliwice members
 • Developement of the volunteering idea

ESN SUT Gliwice section was formed as an Erasmus Gliwice organization in 2010. It became a part of ESN Polska Association in 2011. 
Members of the ESN SUT are an active participants in a Silesian University of Technology student life. They are organising national 
projects along with ESN Polska Association, about which you can find an information in the "PROJECTS" section.

Because of the active and well working team of students from ESN SUT Gliwice every year more and more foreign students choosee our 
University and come to study here. They do so because of the experience of their friends who have already been an international exchange programe participants. 
Most of the former exchange programe students come back because of the people they met, great moments and memories they had back here in Gliwice.

ESN SUT supports all the actions that increase the mobility among polish students. Like other sections of the ESN Polska network we are 
organising informational events for SUT students that consider the possibilities of Erasmus+ programe and other academic mobility programs. 
The section regulary takes part in an TOST trade fair which aim is to increase the awareness of the Student Organisations in the SUT.
You can obtain more information by contacting an actual local Education Officer.

We are the best working organisation on the Silesian University of Technology, we got a "Zębatki 2014" reward, wchich considers the appreciation of the
environment in the category The Best Students Organisation.